Орон нутаг, хот хоорондын тээвэр

Өдгөө бид гишүүн компаниудын 100 гаруй зориулалтын тээврийн хэрэгслээр Монгол Улсын хот, аймаг, сум бүрт бүх төрлийн ачааг тээвэрлэн хүргэж байна. Цаашид Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан автотээврийн нэгдсэн сүлжээг бий болгохоор ажиллаж байна.